Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.นครพนม รอบที่ 2 แบบโควตา
11 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.นครพนม เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

เปิดรับ 3 โควตา ดังนี้
1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
2. โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
3. โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

TCAS 62 ม.นครพนม รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 11 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 28 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่โครงการกำหนด

แบ่งประเภทการรับ 3 ประเภท ดังนี้ 
1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป สำหรับเข้าศึกษาต่อทุกคณะ/วิทยาลัย
ยกเว้นสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

2. โควตาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
แบ่งเป็น 5 โควตาดังนี้
- โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โควตาบุตรตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2
- โควตาแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
- โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
- โควตาสิทธิ์บุตรบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม

3. โควตาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- เฉพาะผู้สมัครโควตา ประเภทที่ 3 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
คณะกรรมการจากทางโรงเรียน จะเป็นผู้คัดเลือก และส่งชื่อให้มหาวิทยาลัย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 3 อันดับ อันดับที่ 1 ค่าสมัคร 300 บาท อันดับต่อไปเพิ่ม 100 บาท 
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 28 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content