Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
07 ก.พ. 62
738 views
Shares
0

TCAS 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

TCAS 62 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 2 แบบโควตา
738 views | 07 ก.พ. 62
560 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชครินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
40 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
25 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
80 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
30 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
Portfolio :

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
65 คน
1.75/2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50 คน
2.00
GPAX
   
O-NET :ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษามลายู
30 คน
2.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
30 คน
2.50
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
2.50
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
30 คน
2.50
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช.
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ ท้ายระเบียบการ
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62) หรือ ทางไปรษณีย์ (วันที่ 4 ก.พ. - 22 มี.ค. 62) ไปที่ กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000 (สมัครสอบนักศึกษาใหม่ ป.ตรี มนร. รอบโควตา) 
- ค่าสมัคร 200 บาท (ชำระวันสอบสัมภาษณ์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content