Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการแพทย์เพื่อชุมชน
31 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการแพทย์เพื่อชุมชน

รับตรงม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการแพทย์เพื่อชุมชน โควตาพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการแพทย์เพื่อชุมชน
1K views | 31 ม.ค. 62
11 คน
04 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
11 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ศึกษาจากโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่
เชียงราย แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
- ผู้สมัคร และบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร
- GPAX 5 เทอม 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2
- พิจารณาผลคะแนน กสพท.
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท 
- ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ภายในวันที่22 กุมภาพันธ์ 2562 (วงเล็บมุมซอง “แพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ปี 2562”)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 22 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content