Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 ม.ค. 62
994 views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
2. ประเภทสาขาวิชากลุ่ม A
3. หลักสูตรนานาชาติ
4. วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
5. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
6. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
7. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วันที่ 8 - 22 ก.พ. 62)
8. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
994 views | 30 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกสาขา กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
300 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
20 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
20 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
20 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
10 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 คณิตศาสตร์ 2

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
20 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
45 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ทุกสาขา (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
   
สอบตรง :ความถนัดทางวิศวกรรม
วิชาสามัญ :ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนอกเวลา)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :9 วิชาสามัญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางวิศวกรรม
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- อัปโหลดไฟล์เอกสารตามที่กำหนด
- ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ธนาคารที่กำหนด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 23 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 9 วิชาสามัญ >>Click
Related Content