Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
28 ม.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.นเรศวร เปิดรับรอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

TCAS 62 ม.นเรศวร รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
2K views | 28 ม.ค. 62
90 คน
04 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตร์
90 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม
1. กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 70 คน
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา และบิดาหรือมารดา อยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , ตาก , สุโขทัย , อุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
- โรงเรียน/สถานศึกษา ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย , เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน , ลําพูน , ลําปาง , พะเยา , น่าน , แพร่ , กําแพงเพชร , ตาก , นครสวรรค์ , พิจิตร , พิษณุโลก , เพชรบูรณ์ , สุโขทัย , อุตรดิตถ์ , และ อุทัยธานี​

2. กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 20 คน 
- ผู้สมัคร บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนา และผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ใน 6 จังหวัด (พิษณุโลก , พิจิตร , เพชรบูรณ์ , ตาก , สุโขทัย , อุตรดิตถ์) ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 ปี 2562
- พิจารณาผลคะแนน กสพท.
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา (ตึก QS) ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
- เลือกคณะ/สาขาวิชาได้ 1 อันดับเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 11 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content