Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS62 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา
23 ม.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS62 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงม.สวนดุสิต รอบที่ 2 คณะโรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ

TCAS62 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 23 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบข้อเขียน
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- สาขาวิชาธุรกิจการบิน ผู้ชาย ต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 170 เซนติเมตร,
ผู้หญิง ต้องมีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 158 เซนติเมตร โดยมีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง และมีผลคะแนน O-NET
- สาขาวิชาการจัดการงานบริการ ต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ HMIP Admission Test
และมี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน *เฉพาะสาขาวิชาการจัดการงานบริการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครได้ที่กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หรือ ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

สอบ
: 09 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content