Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา
23 ม.ค. 62
5K views
Shares
0

TCAS 62 ลาดกระบัง เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

โครงการที่เปิดรับ จำนวน 19 โครงการ
1. โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา วันที่ 4 - 20 ก.พ. 62 
2. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ โควตาสถาศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดในปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
4. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 4 - 22 ก.พ. 62
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โควตาเรียนดีที่ได้รับการจัดสรรจากสถานศึกษา 
วันที่ 4 ก.พ. - 5 มี.ค. 62
6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร โควตาบัณฑิตคืนถิ่น วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
7. คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
8. คณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
9. คณะวิทยาศาสตร์ โควตาบัณฑิตคืนถิ่น วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
10. คณะอุตสาหกรรมเกษตร วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
11. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โควตาโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงเรียนเครือข่าย MOU วันที่ 4 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 
12. คณะการบริหารและจัดการ โควตาสถานศึกษาที่มีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันฯ วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
13. คณะการบริหารและจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) วันที่ 10 ม.ค. - 28 ก.พ. 62
14. วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีฯ โควตาความร่วมมือ (MOU) วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
15. วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
16. วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
17. คณะศิลปศาสตร์ วันที่ 4 - 28 ก.พ. 62
18. คณะแพทยศาสตร์นานาชาติ วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
19. วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต วันที่ 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

TCAS 62 ลาดกระบัง รอบที่ 2 แบบโควตา
5K views | 23 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. 
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามโครงการที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบข้อเขียน รายละเอียดตามคณะที่สมัครกำหนดในระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าาสมัคร ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

**เช็ควันที่รับสมัครของแต่ละโครงการ ที่ระเบียบการ**
Related Content