Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
22 ม.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
1. โครงการ Active Recruitment
2. โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม
3. โครงการ "ทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์"
4. โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช.
5. โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
6. โครงการรับนักศึกษาพิการ
7. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว.
8. โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 2) (คณะสถาปัตย์ฯ)
9. โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 2
10. โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี
11. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ)
12. โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ)
13. โครงการ KMUTT International Admission (โดยใช้คะเเนน GAT/PAT) (คณะวิศวฯ)

TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
3K views | 22 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. / ปวส. 
- คุณสมบัติ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- พิจารณาผลคะแนน ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ปฏิทินวันสอบสัมภาษณ์ ดูตามแต่ละโครงการที่สมัครกำหนดที่ระเบียบการ
Related Content