Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
16 ม.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์
2K views | 16 ม.ค. 62
95 คน
04 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
10 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
10 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (คอมพิวเตอร์กราฟิก)
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (โทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย)
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟิกและโฆษณา)
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตร 2 ภาษา)
15 คน
2.00
GPAX
 
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00   
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาทฏษฎี หรือ ภาคปฏิบัติเฉพาะสาขา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 22 มี.ค. 62

สอบ
: 30 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 07 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content