Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 โครงการจุฬาฯ - ชนบท
03 ม.ค. 62
7K views
Shares
0

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบที่ 2 โควตา โครงการจุฬาฯ - ชนบท

รับตรงจุฬาฯ ในเขตพื้นที่ภูมิลำเนาที่กำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 5 เทอม ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- เป็นผู้มีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐ หรือ โรงเรียนที่คณะกรรมการ โครงการจุฬาฯ - ชนบท เห็นควร โดยภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านและโรงเรียน จะต้องอยู่ในเขตจังหวัดที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
*โดยกำหนดเขตพื้นที่ปกติ, เขตพื้นที่พิเศษ ดูรายละเอียดจังหวัดที่ระเบียบการ* - เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ และขาดผู้อุปการะ
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด
- ส่งใบสมัคร และหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซอง เพื่อนำไปติดหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 13 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 22 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content