Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
20 ธ.ค. 61
3K views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 โควตาโครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.

รับตรง มจธ. สอวน. ค่าย 2

TCAS 62 พระจอมเกล้าธนบุรี รอบที่ 2 โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน.
3K views | 20 ธ.ค. 61
52 คน
04 ก.พ. 62 - 13 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1 คน
3.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
2 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาชาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา)
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ)
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
1 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 คน
3.25
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
1 คน
3.25
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) (มจธ.ราชบุรี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (มจธ.ราชบุรี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิ ปวช. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
- ผู้สมัครต้องผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
- แฟ้มสะสมผลงาน  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องชำระเงินค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงเทพ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 13 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 เม.ย. 62

ปฏิทินรับสมัคร >>Click

ทุนเพชรพระจอมเกล้า >>Click
Related Content