Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
20 ธ.ค. 61
2K views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา 

รับตรง มธ. 3 โครงการ 
1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
2. โควตา 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. โควตา 7 จังหวัดภาคตะวันออก

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ ศูนย์ลำปาง และศูนย์พัทยา
2K views | 20 ธ.ค. 61
185 คน
04 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
60 คน
2.75
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (โครงการ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ศูนย์ลำปาง
10 คน
2.75
GPAX
 
O-NET :สังคม ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
20 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ (โครงการ 7 จังหวัดภาคตะวันออก) ศูนย์พัทยา
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
10 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
10 คน
2.75
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยชุมชน (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
10 คน
2.75
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
10 คน
2.75
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง
20 คน
2.50
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป

วิทยาลัยสหวิทยาการ
สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (โครงการ 17 จังหวัดภาคเหนือ) ศูนย์ลำปาง โครงการพิเศษ
20 คน
2.50
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช. กศน. 
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนนวิชาเฉพาะ / O-NET / GAT-PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท/ต่อสาขาวิชา ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 26 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content