Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
19 ธ.ค. 61
8K views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ 

รับตรง มธ. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
8K views | 19 ธ.ค. 61
105 คน
04 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สุราษฎร์ธานี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- ผู้สมัครต้องศึกษาในชั้นม.ปลาย ในเขตพื้นที่ ของแต่ละศูนย์แพทยศาสตรศึกษาคลินิกเท่านั้น
ไม่รับสมัครข้ามเขตพื้นที่ **ดูรายละเอียดเขตพื้นที่ ในระเบียบการ
- ผู้สมัคร หรือ บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัคร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิตศาตร์1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา 
- พิจารณาผลคะแนนวิชาเฉพาะ กสพท.
- สอบสัมภาษณ์ ตรวจสุขภาพจิต  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านระบบ Teller Payment ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งสำเนาหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร  ไปที่ งานบริการการศึกษา ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 95 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (ระหว่างวันที่ 4 - 27 ก.พ. 62)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 26 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 12 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

รายละเอียดประกาศ ฉบับที่ 1 >>Click
Related Content