Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
19 ธ.ค. 61
11K views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก

รับตรง มธ. มีทุนการศึกษา

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก
11K views | 19 ธ.ค. 61
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 26 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
40 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสถิติ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชากายภาพบําบัด
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการละคอน
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ผู้สมัคร และบิดา หรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้าน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี ณ วันที่รับสมัคร ทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ หรือ พื้นที่ 38 จังหวัดที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- ต้องมีผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2561 โดยต้องมีคะแนนรวม ไม่ต่ำกว่า 25%
- ผู้สมัครต้องมีฐานะครอบครัวยากจน อยู่ในครอบครัวเกษตรกร  หรือ ผู้ใช้แรงงาน
หรือ ผู้ค้ารายย่อย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีรายได้รวมของครอบครัวที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 240,000 บาท/ปี
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
- พิจารณา GPAX และคุณสมบัติผู้สมัคร  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- มีสิทธิ์สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ผู้สมัครส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ส่งให้คณะกรรมการโรงเรียน โดยทางโรงเรียนจะรวบรวมส่งเอกสารให้ทางมหาวิทยาลัยเอง
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 26 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content