Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 2 แบบโควตา
18 ธ.ค. 61
16K views
Shares
0

TCAS​ 62 มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

1. โครงการโควตา 28 จังหวัด
2. โครงการสืบสานภาษาไทย
3. โครงการโควตาพิเศษ ร.ร. เครือข่าย
4. โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์
5. โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
6. โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี

TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 2 แบบโควตา
16K views | 18 ธ.ค. 61
2,217 คน
04 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
สาขาวิชาทัศนศิลป์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
10%
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย โครงการโควตา 28 จังหวัด
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
2 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ความถนัดทางนิเทศศิลป์ วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา โครงการโควตา 28 จังหวัด
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โครงการโควตา 28 จังหวัด
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ โครงการโควตา 28 จังหวัด
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย โครงการโควตา 28 จังหวัด
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โครงการโควตาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นทายาทผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผา
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ โครงการโควตาบุตรของผู้ปกครองที่เป็นเจ้าของสถาประกอบการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเครื่องประดับ
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา โครงการโควตาทายาทของช่างศิลปหัตถธรรม
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบภายใน โครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปกร
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะมัณฑนศิลป์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ โครงการโควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา

คณะอักษรศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (ไม่แยกสาขาวิชาเอก)
125 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการโควตา 28 จังหวัด
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาปรัชญา โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย โครงการโควตา 28 จังหวัด
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะอักษรศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย โครงการโควตา 28 จังหวัด
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย โครงการสืบสานภาษาไทย
16 คน
2.50
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ โครงการโควตา 28 จังหวัด
14 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา โครงการโควตา 28 จังหวัด
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โครงการโควตา 28 จังหวัด
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการโควตา 28 จังหวัด
15 คน
3.00
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยา โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ในฐานะภาษาต่างประเทศ โครงการโควตาพิเศษ รร.เครือข่าย
40 คน
3.00
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT 7.4 ภาษาจีน
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด
250 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (รับรวม 2 สาขาวิชา 70 คน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการโควตา 28 จังหวัด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โครงการ พสวท. (รับรวม 4 สาขาวิชา 15 คน)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี โครงการ พสวท. (รับรวม 4 สาขาวิชา 15 คน)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา โครงการ พสวท. (รับรวม 4 สาขาวิชา 15 คน)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงการ พสวท. (รับรวม 4 สาขาวิชา 15 คน)
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ โควตาโรงเรียน
10 คน
3.00
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (เพิ่มพิเศษ)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการโควตา 28 จังหวัด
40 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
35 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการโควตา 28 จังหวัด
35 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการโควตา 28 จังหวัด
5 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการโควตา 28 จังหวัด
5 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
5 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
300
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
40 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
15 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
40 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
15 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
10 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
10 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โครงการโควตา 28 จังหวัด (เพิ่มพิเศษ)
15 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
15 คน
3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
10 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
10 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
10 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
10 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
15 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร
10 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
3.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
15 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
10 คน
2.50
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
30 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
20 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม โครงการรับผ่านค่ายอัจฉริยภาพศิลปากร (เพิ่มพิเศษ)
15 คน
2.75
GPAX

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาการแสดงดนตรี โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง โครงการโควตาผู้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี ที่มีการสอบข้อเขียนและข้อปฏิบัติ
15 คน
2.00
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 เคมี ชีววิทยา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการชุมชน โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา โครงการโควตา 28 จังหวัด
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี โครงการโควตา 28 จังหวัด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โครงการโควตา 28 จังหวัด
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบแอนิเมชั่น โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ ชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โครงการโควตา 28 จังหวัด
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโควตา 28 จังหวัด
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการโควตา 28 จังหวัด
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือเทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่แต่ละโครงการสมัครกำหนด
- พิจารณาผลคะแนนวิชาเฉพาะ (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- การสอบวิชาเฉพาะ (ใช้ในการยื่นรอบ 2, 3, 5 ตามเกณฑ์การคัดเลือกของมหาวิทยาลัยศิลปากร)
วันรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ : 29 ม.ค. - 12 ก.พ. 62 ทางเว็บไซต์ www.admissions.su.ac.th
ชำระเงินค่าสมัคร : 29 ม.ค. - 13 ก.พ. 62
วันสอบวิชาเฉพาะ : 9 - 10 มี.ค 62 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 12 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content