Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ)
17 ธ.ค. 61
5K views
Shares
0

TCAS​ 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ)

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

TCAS 62 จุฬาลงกรณ์ รอบที่ 2 แบบโควตา คณะแพทยศาสตร์ (3 โครงการ)
5K views | 17 ธ.ค. 61
83 คน
04 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน)
78 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา))
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์
เคมี ชีววิทยา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
-  พิจารณาผลคะแนน วิชาเฉพาะ กสพท
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งใบสมัคร เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ลงทะเบียน หลังจากชำระเงินค่าสมัครสอบ ไปที่ โครงการสมัครสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2 (การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน) ฝ่ายวิชาการ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 **โดยผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบปะหน้าซองขนาด A4 สำหรับส่งเอกสารทางไปรษณีย์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา เลือกสมัครได้เพียงคนละ 1 โครงการเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content