Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น แบบโควตา
22 พ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี แบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562
 

รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น แบบโควตา
2K views | 22 พ.ย. 61
ไม่ระบุ
22 พ.ย. 61 - 20 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
22

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

คณะเทคนิคการแพทย์
หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

คณะสัตวแพทยศาสตร์
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะการบินและโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คณะพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ระบุ
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- หรือ เทียบเท่า
- GPA ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เอกสารประกอบการสมัคร อย่างละ 3 ฉบับ​
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิการศึกษา ​
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ( ถ้ามี )
5. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนผู้ปกครอง 1 ฉบับ ​
**เอกสารจัดเตรียมอย่างละ 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
- ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ถึง สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร (อ.ดาว)
เลขที่  4 หมู่ที่ 11 ถ.หทัยราษฏร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 พ.ย. - 20 ธ.ค. 61

Related Content