Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นเรศวร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
22 พ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ
2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
3. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
4. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ)
5. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
6. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์
7. โครงการการรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition)
8. โครงการพัฒนารับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Electronic Camp) และค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ชั นสูง (Advanced Electronic Camp)
9. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.)
10. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับเด็กและเยาวชน
11. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ. และ วมว.)
12. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านสถาปัตยกรรม
13. โครงการทายาทผู้ประกอบการ
14. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาษา
15. โครงการทายาทเกษตรกร
16. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์การเกษตร
18. โครงการเกษตรกรรุ่นใหม่
19. โครงการช้างศึกพระนเรศวร
20. โครงการ BEC Spring Board ก้าวก่อนใครเลือกที่เรียนก่อนไว
21. โควตาพิเศษส้าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
22. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.)

รับตรง 62 ม.นเรศวร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
4K views | 22 พ.ย. 61
1,601 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า *แนบมากับใบสมัคร
- ทดสอบความสามารถพิเศษ *เฉพาะโครงการที่กำหนด  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 โครงการ และเลือกได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ ไปที่ หน่วยรับเข้าศึกษา งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา ม.นเรศวร ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000 ระหว่างวันที่ 1 - 14 ธ.ค. 61  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 05 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ม.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content