Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
16 พ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม
3K views | 16 พ.ย. 61
10 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
10 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มที่ 1 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า 
กลุ่มที่ 2 กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
กลุ่มที่ 3 สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั้น ม. 6 

- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ GPAX เกรด 10 - 11 หรือเกรด 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์
- ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- ผลสอบ Biomedical Admissions Test (BMAT) ผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ทดสอบถึงวันสอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- ทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์
- ส่งหลักฐานเอกสาร ประกอบการสมัครทั้งหมดในรูปแบบของ "แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า" ทางไปรษณีย์ แบบ EMS หรือ แบบลงทะเบียน ไปที่  สำนักงานคณบดี (หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วม) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต - นครนายก อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ภายในวันที่ 20 ธ.ค. 61
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content