Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
15 พ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา ปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา วิทยาเขตศรีราชา
3K views | 15 พ.ย. 61
595 คน
01 ธ.ค. 61 - 16 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการ
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการตลาด
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการตลาด (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
30 คน
2.00/2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาเคมี
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 คน
2.00/2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
35 คน
2.00/2.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาฟิสิกส์
15 คน
2.00/3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ)
55 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ)
55 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
15 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
15 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (ภาคพิเศษ)
10 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ
**กศน. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา กศน. ระดับชั้น ม.ปลาย**
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ไม่เกินคณะละ 2 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 16 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ม.ค. 62

Related Content