Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
09 พ.ย. 61
6K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน 
2 โครงการผู้พิการ 
3. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
4. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม 
5. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
6. โครงการนักกีฬา 
7. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
8. โครงการหลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท เลือกสมัครได้เพียง 1 โครงการ 1 สาขาวิชา เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content