Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (นานาชาติ) โครงการ Inter 1
08 พ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (นานาชาติ) โครงการ Inter 1 ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาอังกฤษ-อเมริกันศึกษา (นานาชาติ) โครงการ Inter 1
2K views | 08 พ.ย. 61
30 คน
16 ต.ค. 61 - 16 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
16

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาอังกฤษ - อเมริกันศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
30 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีผลคะแนนสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ IELTS , TOEFL IBT ,
TU-GET , SAT โดยผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ
- ผู้สมัครจะต้องเคยเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไป ในระดับชั้น ม.ปลาย หรือ ได้รางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ หรือ นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศอังกฤษ หรือ สหรัฐอเมริกา
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
- สมัครและส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ไปที่ โครงการอังกฤษ-อเมริกันศึกษา ห้อง 104 ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ต.ค. - 16 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 07 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 16 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ม.ค. 62

Related Content