Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
07 พ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
2K views | 07 พ.ย. 61
20 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 และในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ และภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
- มีจดหมายแนะนำตนเองของผู้สมัคร ภาษาไทยความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ
หรือ ภาษาอังกฤษความยาวประมาณ 300 คำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 19 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 14 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 ม.ค. 62

Related Content