Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบ Early Admissions)
07 พ.ย. 61
6K views
Shares
0

รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ (รอบ Early Admissions)​ ประจำปีการศึกษา 2562

1. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4. สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
6. สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะนิเทศศาสตร์
7.  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะอักษรศาสตร์
8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. สาขาวิชานวัตกรรมบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รับตรง 62 จุฬาลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ (รอบ Early Admissions)
6K views | 07 พ.ย. 61
ไม่ระบุ
03 ธ.ค. 61 - 18 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
03

คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
140 คน
3.50
GPAX

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
190 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ
Portfolio :

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- มีคะแนนสอบวัดความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ / ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ตามคณะที่สมัครกำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ ของคณะ/สาขาวิชาที่สมัคร
- ค่าสมัคร 1,000 บาท  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 18 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 - 06 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 ม.ค. 62

Related Content