Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.นครพนม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
06 พ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.นครพนม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
3K views | 06 พ.ย. 61
1,230 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
20 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
15 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
15 คน
2.00
GPAX

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีน
10 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี
30 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการกีฬา
40 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล
30 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการจัดการ
30 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
30 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
15 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
15 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
20 คน
2.00
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
55 คน
2.75
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
40 คน
2.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
40 คน
2.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
40 คน
2.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
40 คน
2.00
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
40 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยการบินนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการการบิน
25 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
50 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยธาตุพนม
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
50 คน
2.00
GPAX

วิทยาลัยธาตุพนม
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
20 คน
2.00
GPAX

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาพืชศาสตร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาสัตวศาสตร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาการประมง
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรและเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. *เฉพาะสาขาวิชา
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 20 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 05 - 06 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.พ. 62

ปฏิทินรับสมัคร >>Click
Related Content