Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)
02 พ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา) ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรทวิภาษา)
4K views | 02 พ.ย. 61
17 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
17 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า 
- ศึกษาจากโรงเรียนสามัญทั่วไป หรือ โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศ
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด
ที่ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบจนถึงวันสอบสัมภาษณ์
- มีผลความรู้มาตรฐาน ตามที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ และความถนัดเหมาะสมกับวิชาชีพ
- แฟ้มสะสมผลงาน (ประกอบด้วย ผลสอบ B-MAT , ผลคะแนนภาษาอังกฤษ และอื่น ๆ ตามที่กำหนด) โดยให้ผู้สมัคร Scan Portfolio เป็นไฟล์เดียวกันในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ e-mail : cicm.tu.admission@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ธ.ค. 61 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 2,000 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 08 - 10 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

**ระเบียบการ หน้าที่ 13 เป็นต้นไป
Related Content