Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
02 พ.ย. 61
8K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (มภร.พิบูลสงคราม) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio​ ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทที่เปิดรับสมัคร
1. ประเภทคัดเลือกเรียนดี
2. ประเภทคัดเลือกความสามารถพิเศษ : ด้านกีฬา , ด้านดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล) , ด้านนาฏยศิลป์ , ด้านศิลปะและหัตถกรรม , ด้านผู้นำ **ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- ปวช. , กศน. หรือ เทียบเท่า 
- ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขา
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 250 บาท เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 1 ประเภท เท่านั้น
- ส่งเอกสารด้วยตนเอง (วันที่ 19 พ.ย. - 15 ธ.ค. 61) ไปที่ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) หรือ ส่งทางไปรษณีย์ (วันที่ 1 - 15 ธ.ค. 61) ส่งถึง กองบริการการศึกษา (งานรับเข้าศึกษา) ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 พ.ย. - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 - 20 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content