Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี Portfolio
30 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ
2. โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีศิลปะและวัฒนธรรม
3. โควตานักเรียนเรียนดี
4. โควตาส่งเสริมนักเรียนผู้มีจิตอาสาและ/หรือมีคุณธรรมและจริยธรรม
5. โควตาโครงการรักษ์เกษตร
6. โควตาโครงการกลุ่มความร่วมมือโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเครือข่ายทางวิชาการ
7. โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
8. โควตา (วมว.)
9. โควตาทายาทเกษตรกร และทายาทธุรกิจการเกษตร
10. โควตาโครงการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี Portfolio
3K views | 30 ต.ค. 61
3,441 คน
15 ต.ค. 61 - 12 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
15
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช. / ปวส.
- GPAX 5 เทอม และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
- ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทาง *เฉพาะสาขาที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา ต่อ 1 โควตา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ต.ค. - 12 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ย. 61

Related Content