Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาพื้นที่
30 ต.ค. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบล) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาพื้นที่
1K views | 30 ต.ค. 61
1,458 คน
15 ต.ค. 61 - 12 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) (วิชาเอกการประมง)
200 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
32 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
8 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
70 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
200 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
110 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกการบริหารองค์การ) (วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น)
110 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
Portfolio :

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช. / ปวส.
- GPAX 5 เทอม และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนา หรือ เรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายและ จังหวัดบึงกาฬ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
- ผลการทดสอบความรู้เฉพาะทาง *เฉพาะสาขาที่กำหนด  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ต.ค. - 12 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ย. 61

Related Content