Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
30 ต.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อบ.) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา
2K views | 30 ต.ค. 61
1,720 คน
15 ต.ค. 61 - 12 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์) (วิชาเอกประมง)
200 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด (ค้าปลีก)
100 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการบัญชี
100 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาจุลชีววิทยา
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
100 คน
1.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกการบริหารองค์การ) (วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น)
100 คน
1.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบ
100 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช. / ปวส.
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และ แผนการเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 ต.ค. - 12 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 พ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ย. 61

Related Content