Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ โควตาเรียนดี
18 ต.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ โควตาเรียนดี​ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ โควตาเรียนดี
2K views | 18 ต.ค. 61
70 คน
17 ต.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
17

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์
70 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- Grade 12 หรือ Year 13 
- วุฒิ General Certificate of Education (GCE)
- วุฒิ General Educational Development (GED)
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00 (เฉพาะผู้สมัครที่ศึกษาระบบไทย/หลักสูตรสองภาษา/หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
- แฟ้มสะสมผลงานเป็นภาษาอังกฤษ (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)
- เรียงความแสดงเจตจำนงในการเข้าศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ (จำนวนคำไม่ต่ำกว่า 500 คำ) (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ต.ค. 61 - 02 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ม.ค. 62

Related Content