Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.บูรพา TCAS รอบที่ 1 Portfolio
17 ต.ค. 61
16K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ./ม.บู) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

1. โครงการเพชรตะวันออก
2. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
3. โครงการ MOU
4. โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
5. โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง 
6. โครงการนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
7. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี ครั้งที่ 1 
8. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว 
9. โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ศิลปะ และดนตรีไทย (โครงการทับทิมสยาม) คณะศึกษาศาสตร์ 
10. โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์
11. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา (โครงการช้างเผือก) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
12. โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม (โครงการช้างเผือก) คณะศิลปกรรมศาสตร์
13. สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น ภาคพิเศษ

รับตรง 62 ม.บูรพา TCAS รอบที่ 1 Portfolio
16K views | 17 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 15 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.พ. 62

Related Content