Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
16 ต.ค. 61
8K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
1. ประเภทการรับด้วย Portfolio
2. โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
3. โครงการนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์
4. โครงการสนบัสนนุการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
5. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
6. โครงการนักเรียนพิการ​
7. โครงการรับนักเรียนที่ดำเนินการโดยคณะ

รับตรง 62 ม.เชียงใหม่ TCAS รอบที่ 1 Portfolio
8K views | 16 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6  หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม
- คุณสมบัติเฉพาะตามที่โครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า รายละเอียดตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 
- จัดส่งเอกสารการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทรับส่งเอกสาร-พัสดุเท่านั้น จัดส่งได้ไม่เกินวันที่ 14 ธ.ค. 61
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 05 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.พ. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click

**แถลงประกาศขยายวันรับสมัคร >>Click
Related Content