Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏพระนคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
12 ต.ค. 61
29K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (มภร.พระนคร) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
1. ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
2. ประเภทความสามารถพิเศษ 
3. ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

รับตรง 62 ม.ราชภัฏพระนคร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
29K views | 12 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
12 ต.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
12

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วิทยาลัยฝึกหัดครู
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ไม่ระบุ
3.00
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า ปวช. / ปวส.

ประเภทการสมัครที่เปิดรับ ดังนี้
1. ประเภทความสามารถทางวิชาการ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเรียน มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ประเภทความสามารถพิเศษ 
- เป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำเชียร์ ดนตรี นาฏยศิลป์และการละคร มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00  

3. ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
- เป็นผู้มีคุณลักษณะดีเด่น ด้านการเสียสละช่วยเหลือ บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตน มี GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขาที่กำหนด)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 100 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 ต.ค. - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.พ. 62

Related Content