Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง TCAS รอบที่ 1 Portfolio
05 ต.ค. 61
9K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
4. โควตาพิเศษสำนักวิชา
5. โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการ

รับตรง 62 ม.แม่ฟ้าหลวง TCAS รอบที่ 1 Portfolio
9K views | 05 ต.ค. 61
1,066 คน
01 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา)
5 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชากายภาพบำบัด (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาล (โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาวัฒนธรรมจีน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
10 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
5 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ , สาขาวิชาการบัญชี , สาขาวิชาเศรฐศาสตร์ , สาขาวิชาบริหารธุรกิจ , สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
30 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
25 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
150 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
10 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
90 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
65 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
40 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
50 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
10 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
10 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน) (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
30 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
30 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
20 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
10 คน
2.25
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
40 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
20 คน
2.00
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
15 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน (โควตาพิเศษสำนักวิชา)
5 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
 
Portfolio :

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
2 คน
2.00
GPAX

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน , สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร 5 ปี) (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
3.00
GPAX

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
3.00
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบินระหว่างประเทศ) / (การปฏิบัติการทางการบิน) (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน) (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.00
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.50
GPAX

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.50
GPAX

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.50
GPAX

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.00
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ , สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.50
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.50
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
ไม่ระบุ
2.75
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (โครงการรับนักเรียนผู้พิการ)
1 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / กศน. หรือ เทียบเท่า 
- คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการ
**คุณสมบัติขึ้นอยู่กับโครงการที่สมัครกำหนด ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการ**
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน ความยาว 5 - 10 หน้ากระดาษ A4 ส่งมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
(งดรับ Portfolio แบบแฟ้ม ปกแข็ง/ปกอ่อน เข้าเล่มทุกรูปแบบ)
**รายละเอียด Portfolio ดูที่ระเบียบการแต่ละโครงการ**
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงไทย , ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 14 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ม.ค. 62

1. โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา >>Click
2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า >>Click
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) >>Click
4. โควตาพิเศษสำนักวิชา >>Click
5. โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว >>Click
6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการ >>Click
Related Content