Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
05 ต.ค. 61
7K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง/เทียบโอน TCAS รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โควตาเรียนดี โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
7K views | 05 ต.ค. 61
230 คน
01 ต.ค. 61 - 09 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาเรียนดี) (ต่อเนื่อง) 2 ปี
30 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (โควตาพื้นที่) (ต่อเนื่อง) 2 ปี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาเรียนดี) (ต่อเนื่อง) 2 ปี
20 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (โควตาพื้นที่) (ต่อเนื่อง) 2 ปี
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (โควตาเรียนดี) (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง
30 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (โควตาพื้นที่) (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (โควตาเรียนดี) (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง
30 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (โควตาพื้นที่) (เทียบโอน) 2 ปีครึ่ง
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ปวส. 2 หรือ อนุปริญญา
-ประเภทวิชา ตามที่สาขาวิชาสมัครกำหนด
แบ่งการรับเป็น  กลุ่ม ดังนี้ 
1. กลุ่มโควตาเรียนดี
- GPA 2.75 ขึ้นไป

2. กลุ่มโควตาพื้นที่
- มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา
นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสระบุรี อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ (เฉพาะผู้สมัครโควตาพื้นที่)
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกอันดับที่สมัครได้ 4 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ต.ค. - 09 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 พ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 พ.ย. 61

Related Content