Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio
02 ต.ค. 61
7K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน) ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 1 Portfolio
7K views | 02 ต.ค. 61
90 คน
03 ธ.ค. 61 - 14 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
03

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศูนย์หัวหิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า
- ผู้ชาย ต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 170 เซนติเมตร 
ผู้หญิง ต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 158 เซนติเมตร 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 - 14 ธ.ค. 61

สาขาวิชาที่เปิดรับทั้ง 5 รอบ >>Click
Related Content