Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU
01 ต.ค. 61
6K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น ทุน 10 ปี คณะทันตแพทย์ WTU
6K views | 01 ต.ค. 61
30 คน
01 ต.ค. 61 - 31 ต.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
30 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตัวเอง ยื่นเอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 3 ฉบับ ดังนี้
๑.รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว
๒.ใบสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
๓.แบบกรอกข้อมูลประกอบการขอรับทุนการศึกษา
๔.สำเนาบัตรประชาชน
๕.สำเนาทะเบียนบ้าน
๖.สำเนาวุฒิการศึกษา
๗.หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนและรับรองความประพฤติออกโดยโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
๘.สำเนาเกียรติบัตร,ภาพถ่ายขณะเข้าร่วมกิจกรรมหรือรางวัล (ถ้ามี)
๙.สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 31 ต.ค. 61

Related Content