Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏภูเก็ต โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2019
27 ก.ย. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2019 ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ราชภัฏภูเก็ต โครงการ WALK IN สู่รั้วแคแสด 2019
5K views | 27 ก.ย. 61
1,315 คน
27 ก.ย. 61 - 16 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
27

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
10 คน
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
10 คน
2.70
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
10 คน
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
30 คน
2.50
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
10 คน
2.30
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาพลศึกษา
20 คน
2.50
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
GAT/PAT :PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
10 คน
2.75
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
10 คน
2.50
GPAX

คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10 คน
2.75
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี/ ชีววิทยา)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาทัศนศิลป์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
100 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
80 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
30 คน
1.80
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต [วิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ (การบริการและอีเวนต์)]
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการธุรกิจการบิน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
50 คน
2.50
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ปวช. หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 - 6 เทอม ตามที่กำหนด
- ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีคะแนน GAT , PAT 5
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท สมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 ก.ย. - 16 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 พ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 10 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 ธ.ค. 61

Related Content