Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
07 ก.ย. 61
8K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี TCAS รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
8K views | 07 ก.ย. 61
24 คน
01 ธ.ค. 61 - 10 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จังหวัดนครราชสีมา)
6 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จังหวัดชัยภูมิ)
6 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จังหวัดบุรีรัมย์)
6 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (จังหวัดสุรินทร์)
6 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า หรือ ระดับ Grade 12 หรือ ระดับ Year 13
- เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 4 จังหวัดได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
- ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- ศึกษาชั้น ม. 4 - 6 ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 20 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- GPAX 5 เทอม 3.25 ขึ้นไป
- มีคะแนนผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
- มีผลการสอบ BMAT
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน *เกณฑ์รายละเอียดดูที่ระเบียบการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 10 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 17 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 01 ก.พ. 62

Related Content