Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
23 ส.ค. 61
10K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

*เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง*

รับตรง 62 ม.มหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10K views | 23 ส.ค. 61
ไม่ระบุ
16 ก.ค. 61 - 13 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
16

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาปฏิบัติดนตรีคลาสสิค
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีไทยและตะวันออก
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาการประพันธ์ดนตรี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาละครเพลง
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน (สากล)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน (ไทย)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (สากล)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (ไทย)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (สากล)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สาขาวิชาเทคโนโลยีดนตรี (ไทย)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้องได้ดี
- มีพื้นฐานความรู้ทฤษฎีดนตรีไทย และ/หรือ สากล และโสตทักษะ
- มีพื้นฐานความรู้เฉพาะสาขาวิชา ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนนสอบ TIME
- สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
- ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ก.ค. 61 - 13 ก.พ. 62

*เปิดรับสมัคร 4 ครั้ง ดูกำหนดการที่ระเบียบการ*
Related Content