Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบเพิ่มเติม
06 ส.ค. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบเพิ่มเติม
5K views | 06 ส.ค. 61
ไม่ระบุ
26 ก.ค. 61 - 16 ส.ค. 61
ปิดรับสมัคร
26

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (งานบริการทางการบิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (การปฏิบัติการทางการบิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชานวัตกรรมสังคม
สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาจีนศึกษา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

สำนักวิชาจีนวิทยา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (ถึงวันที่ 16 สิงหาคม ก่อนเวลา 15.00 น.)
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,
ธนาคารกรุงไทย , ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 ก.ค. - 16 ส.ค. 61

Related Content