Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติม
03 ส.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (HCU) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รอบเพิ่มเติม
3K views | 03 ส.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ส.ค. 61 - 10 ส.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะการแพทย์แผนจีน
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิเทศศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารธุรกิจ
ทุกสาขา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GPAX (เฉพาะคณะกลุ่ม B)
- พิจารณาคะแนน GPAX , GAT , PAT2 , O-NET (เฉพาะคณะกายภาพบำบัด , คณะการแพทย์แผนจีน)
**โดยคณะกายภาพบำบัด คะแนนขั้นต่ำ 9,500 คะแนน , คณะการแพทย์แผนจีน คะแนนขั้นต่ำ 10,000 คะแนน)**
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 10 ส.ค. 61

Related Content