Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ราชภัฏเทพสตรี ภาคพิเศษ
01 ส.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (มรภ.เทพสตรี) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ประจำปีการศึกษา 2561 

รับตรง 61 ม.ราชภัฏเทพสตรี ภาคพิเศษ
3K views | 01 ส.ค. 61
585 คน
19 พ.ค. 61 - 10 ส.ค. 61
ปิดรับสมัคร
19

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
35 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล) (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า (ระดับปริญญาตรี 4 ปี)
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
**เฉพาะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต้องสอบคัดเลือก**
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เปิดรับสมัครทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 พ.ค. - 10 ส.ค. 61

สอบ
: 18 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 ส.ค. 61

Related Content