Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบเพิ่มเติม
01 ส.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบเพิ่มเติม
2K views | 01 ส.ค. 61
ไม่ระบุ
26 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61
ปิดรับสมัคร
26

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิค
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. คณะจิตวิทยา 
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- รับทุกแผนการเรียน

2. คณะกายภาพบำบัด
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ​
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามมหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ 19
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 
- เอกสารมีดังนี้ 
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาใบระเบียนการแสดงผล จำนวน 1 ชุด (ใบปพ.1 หรือ สำเนาวุฒิการศึกษา) 
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป 
5. สำเนาใบแจ้งชำระเงิน / ใบเสร็จรับเงิน 
6. ใบรายงานผล GAT PAT 1 ใบ 
7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 ก.ค. - 10 ส.ค. 61

Related Content