Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 5/2 รอบรับตรงอิสระ
26 ก.ค. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ 5/2 รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รอบที่ 5/2 รอบรับตรงอิสระ
4K views | 26 ก.ค. 61
560 คน
25 ก.ค. 61 - 09 ส.ค. 61
ปิดรับสมัคร
25

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
13 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
34 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
39 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาบัญชี
45 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
53 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
52 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
26 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
34 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษามลายู
22 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
39 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
37 คน
ไม่ระบุ
GPAX

สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สาขาวิชาอิสลามศึกษา
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
16 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- แผนการเรียนตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่คณะต้นสังกัด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 ก.ค. - 09 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ส.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 11 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 ส.ค. 61

Related Content