Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
23 ก.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มภร.สุนันทา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
3K views | 23 ก.ค. 61
ไม่ระบุ
13 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
13

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครด้วนตนเอง ไปที่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 
- ไม่เสียค่าสมัคร 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 - 31 ก.ค. 61

Related Content