Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ
17 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะวิทยาการจัดการ
2K views | 17 ก.ค. 61
107 คน
19 ก.ค. 61 - 25 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
19

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการชุมชน
11 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
12 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET วิชาภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 400 บาท สมัครได้เพียงสาขาวิชาเดียวเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 - 25 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 ส.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 03 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 ส.ค. 61

Related Content