Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ
10 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มภร.สุนันทา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ
2K views | 10 ก.ค. 61
970 คน
04 ก.ค. 61 - 13 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนยีสารสนเทศ
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเคมี
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโลโนยีชีวภาพ
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาชีววิทยา
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ แขนงเทคโนโลยีการพิมพ์ , แขนงการออกแบบสิ่งพิมพ์ , แขนงการจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์
105 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แขนงเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม , แขนงเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ , แขนงเทคโนโลยีพลังงาน
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , แขนงนวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา)
40 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน)
15 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาจิตรกรรม
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาดนตรี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวารสารศาสตร์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินการธนาคาร
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาเฉพาะทาง เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 13 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 18 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 ก.ค. 61

Related Content