Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4
29 มิ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ม.อุบล) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 4
2K views | 29 มิ.ย. 61
1,080 คน
17 มิ.ย. 61 - 10 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
17

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์)
200 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาประมง
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการตลาด (ค้าปลีก)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะบริหารศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการปกครอง
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกการบริหารองค์การ)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เอกการปกครองท้องถิ่น)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการออกแบบ
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.*เฉพาะสาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 มิ.ย. - 10 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 16 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 61

Related Content